Zpět na výpis

Senát schválil novelu ZISIF

Senát 29. května 2024 schválil novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) a souvisejících zákonů, včetně úprav některých částí konsolidačního balíčku ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. V září loňského roku jsme se v Daňovkách věnovali pěti nejzásadnějším změnám, které návrh novely ZISIF obsahuje: např. úprava SICAVů či zatraktivnění některých forem investičních fondů. Při projednávání v Poslanecké sněmovně byly navíc schváleny tři pozměňovací návrhy. Účinnost novely začíná 1. července 2024.

Změny v regulaci ZISIF

V původně navrhovaných změnách, jejichž shrnutí ze září minulého roku naleznete zde, Sněmovna schválila následující úpravy.


Lhůta pro podání zprávy auditora u nelicencovaných správců

Nelicencovaní správci budou podle § 15 ZISIF moci shromažďovat prostředky od až 20 investorů, kteří nebudou splňovat limit pro minimální investici ve výši 125 tis. eur. Aby zákon nebyl obcházen, vyžaduje novela v případě, kdy nelicencovaný správce shromažďuje prostředky od více než 20 investorů, ověření auditorem. Auditor ověří, zda byl dodržen výše zmíněný požadavek pro výjimku – to znamená, zda limit minimální investice nesplňuje pouze 20 investorů. Schválený návrh stanovuje pro splnění této povinnosti stejný termín, jako pro ostatní správce, a to do konce šesti měsíců od uplynutí předcházejícího kalendářního roku (a to bez ohledu na účetní období nelicencovaných správců).


Obligatorní výmaz nelicencovaného správce ze seznamu vedeného ČNB

Novela výslovně zavádí povinnost ČNB vymazat z jí vedeného seznamu nelicencované správce, jestliže mu je uložen orgánem veřejné moci zákaz činnosti.


Stejný rozsah povinností pro administrátora i obhospodařovatele

Novela výslovně upravuje, že obhospodařovatel může nabízet investice do jím obhospodařovaného fondu, aniž by ho tím administrátor pověřil, a to za předpokladu, že obhospodařovatel vykonává tuto činnost s odbornou péčí. Zmírňují se požadavky kladené při nabízení investic na administrátora a obhospodařovatele, od nichž se bude vyžadovat pouze výkon činnosti s odbornou péčí. Novela ruší i povinnost dodržovat pravidla obdobná těm, která se vztahují na jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky. Jedná se o pravidla týkající se poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů v oblasti investičních nástrojů.


Technická novela konsolidačního balíčku

Změny, které mají odstranit nepřesnosti zavedené konsolidačním balíčkem, shrnujeme zde. Jedná se například o dílčí úpravy zdanění benefitů, úpravy v souvislosti s funkční měnou, úpravy pojistného u zaměstnaneckých akcií a opcí a novou úpravu pojistného u dohod o provedení práce.


Dopady do zdanění investičních fondů

Přehled klíčových změn a jejich dopadů na uplatnění nižší 5% sazby daně z příjmů v oblasti investičních fondů a podfondů najdete zde.