Stanovení superhrubé mzdy v případě využití programu Antivirus C

Rozšířením programu Antivirus o nový režim C dochází k prominutí části pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které jsou povinni platit zaměstnavatelé (tj. 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců), a to za měsíce červen až srpen 2020. Tím vyvstala otázka, jaký bude dopad této nové právní úpravy do oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti.

V současné době tvoří základ daně pro výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti hrubý příjem zúčtovaný zaměstnavatelem zaměstnanci za příslušný kalendářní měsíc navýšený o související odvody pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (tzv. superhrubá mzda). Vzhledem k tomu, že Antivirus C umožňuje prominutí části zaměstnavatelova pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (o podmínkách programu píšeme v tomto článku), bylo nezbytné vyjasnit, jak bude za příslušný kalendářní měsíce stanovena superhrubá mzda zaměstnance.  

Po schválení novely Senátem vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) sdělení, kde upozorňuje zaměstnavatele (plátce daně), že novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebude mít vliv na konstrukci stanovení základu daně pro výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti (superhrubé mzdy). Zaměstnavatelé (plátci daně), kterých se bude program týkat, budou tak i nadále navyšovat příjem zaměstnance pro účely stanovení základu daně zpravidla o 33,8 %. Plátci daně tak budou muset odvody pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele pro účely stanovení superhrubé mzdy zaměstnance vždy dopočítat, i přesto, že faktické odvody pojistného mohou být za příslušní kalendářní měsíc v nulové výši. 

Dle GFŘ zákon o daních z příjmů řeší takovéto situace, kdy zaměstnavateli byly sníženy odvody povinného pojistného o jiné částky (tj. kdy ke snížení odvodu pojistného dochází fakticky v důsledku snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele a ne pouze formálním snížením samotného odvodu). 

Prominutí pojistného by také nemělo mít vliv na způsob vyplnění Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňového zvýhodnění za rok 2020, kdy zaměstnavatel na řádku 6 uvede úhrn povinného pojistného z příjmů uvedených na řádku 2 (tj. úhrn dopočteného pojistného pro účely stanovení superhrubé mzdy). Obdobně se bude postupovat i v případě Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražené dani podle zvláštní sazby daně. 

Sdílet článek