Vybrané aspekty režimu C programu Antivirus

Po takzvané „vratce“ ze Senátu Sněmovna i podruhé schválila návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení. Novela rozšiřuje dosavadní program Antivirus o všemi dlouho očekávaný režim C, který zaměstnavatelům odpouští částečně platby odvodů na sociální pojištění. Seznámíme vás s vybranými aspekty, za kterých budou moci zaměstnavatelé podporu z režimu C využít.

Podpora z režimu C spočívá v prominutí části pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které jsou povinni platit zaměstnavatelé (tj. 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců), a to za měsíce červen až srpen 2020, což v praxi znamená, že výše pojistného odváděného za zaměstnance se nemění. Pro odpočet vyměřovacích základů platí však dvě výjimky spočívající v tom, že si nelze odečíst za zaměstnance vyšší vyměřovací základ než 52 253 Kč, tj. více než 1,5násobek průměrné mzdy stanovené pro účely sociálního pojištění pro rok 2020 a dále vyměřovací základ za zaměstnance v pracovním poměru, kterému dal zaměstnavatel výpověď z organizačních důvodů podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce. Nárok na prominutí pojistného za dále uvedených podmínek nemají zaměstnavatelé z veřejného sektoru, někteří poskytovatelé zdravotních služeb a zaměstnavatelé, kteří nebyli k 1. červnu 2020 daňovými rezidenty ČR, EU nebo EHP.  

Dalšími podmínkami, které zaměstnavatel musí splnit, aby se na něj režim C vztahoval: 

  • v posledním dni kalendářního měsíce zaměstnává nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Do maximálního počtu zaměstnanců se tak zahrnují i zaměstnanci v pracovním poměru, jimž zaměstnání trvá, ale nepracují, například z důvodu mateřské/rodičovské dovolené, neplaceného volna nebo jiných překážek v práci, a dále i zaměstnanci, jimž byla dána výpověď. Počet zaměstnanců v pracovním poměru se zjišťuje ke konci každého z měsíců, na který se režim C vztahuje (tzn. červen až srpen) a v porovnání se stavem zaměstnanců k 31. březnu se nesmí snížit o víc než 10 % a úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za jednotlivý měsíc, na který se režim C vztahuje, se v porovnání s úhrnem vyměřovacích základů takových zaměstnanců v březnu 2020 nesmí snížit o více než 10 %; 
  • musí řádně odvést pojistné za zaměstnance, tzn. ve výši 6,5 % ze svých vyměřovacích základů, za každý jednotlivý výše uvedený měsíc ve lhůtě splatnosti (do 20. dne následujícího měsíce) a ve výši uvedené na přehledu za příslušný měsíc; 
  • v kalendářním měsíci, za který uplatňuje prominutí pojistného v režimu C, nečerpal prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů z režimů A nebo B programu Antivirus. I zaměstnavatelé, kterým bude prominuto pojistné při splnění výše uvedených podmínek, však mohou uplatnit nárok na snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení podle příslušného zákona. 

V praxi má prominutí pojistného fungovat tak, že zaměstnavatel si sám musí vyhodnotit, zda splňuje podmínky nároku na prominutí pojistného a vypočítat výši pojistného, kterou bude povinen uhradit. Následně nárok uplatní na formuláři „Přehled o výši pojistného“ a tento zašle příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Obdobně jako u dalších tzv. „COVID“ podpor, i v tomto případě komunikují zaměstnavatelé s OSSZ výhradně elektronicky. 

Prominutí pojistného nelze uplatnit zpětně. To znamená, že zaměstnavatel, který už podal přehled za kalendářní měsíce červen až srpen, nemůže dodatečně uplatnit prominutí pojistného, pokud prominutí na podaném přehledu neuplatnil, anebo později zjistil, že si u zaměstnance mohl uplatnit odpočet vyššího vyměřovacího základu. Pokud však zaměstnavatel naopak po podání přehledu zjistí, že u zaměstnance, o jehož vyměřovací základ si snižoval úhrn vyměřovacích základů, byl v tomto měsíci vyšší vyměřovací základ, než uvedl, podá za příslušný měsíc nový přehled. 

Sdílet článek