Uplatňování zásady skutečného vlastnictví a zásady zákazu zneužití práva v EU

Soudy v celé Evropské unii se inspirují tzv. Dánskými rozsudky Soudního dvora EU. Rozhodnutí vnitrostátních soudů týkající se zdanění dividend či úroků, které obdržely holdingové společnosti, sledují zásadu skutečného vlastnictví (španělský rozsudek…

SDEU: Německá srážková daň z dividend placených penzijním fondům je v rozporu s právem EU

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) nedávno vydal přelomový rozsudek týkající se německé srážkové daně z dividend vyplácených zahraničním penzijním fondům. Podle soudu tato srážková daň narušuje svobodu volného pohybu kapitálu a je tak neslučitelná s…

Provozování bankomatů nelze osvobodit od DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu Cardpoint (C-42/18) judikoval, že služby spočívající v uvádění bankomatů do provozu a zajišťování jejich chodu včetně vkládání peněz a instalace softwaru i hardwaru nepředstavují „operace týkající se…

Starbucks může slavit, problém s APA v Nizozemsku pravděpodobně padá

Evropský soudní dvůr vyhověl odvolání společnosti Starbucks a nizozemských úřadů a anuloval rozhodnutí Evropské komise o nepovolené státní podpoře v rámci daňové dohody o převodních cenách. Rozhodnutí v případě společnosti Fiat a Lucemburska naopak…

DPH a prodej pozemků s budovami k demolici

Soudní dvůr Evropské unie se nedávno opět zabýval otázkou dodání pozemku, na němž stojí budova, která má být stržena, aby na jejím místě byla zahájena nová výstavba. Nový rozsudek ve věci C – 71/18 KPC Herning však přinesl jiné závěry než obdobný…

Lhůta pro doplnění údajů u žádosti o vrácení daně není prekluzivní

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu Sea Chefs Cruise Services GmbH (C–133/18) rozhodl, že lhůta jednoho měsíce k poskytnutí doplňujících informací ve věci žádosti o vrácení daně není lhůtou prekluzivní. Co to pro žadatele o vrácení daně…

Je člen dozorčí rady nadace osobou povinnou k dani pro DPH?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se minulý měsíc zaobíral otázkou, zda je člen dozorčí rady nadace osobou povinnou k dani pro účely DPH, či nikoli. V daném případě člen nejednal svým jménem ani na svůj účet či odpovědnost a nenesl ekonomické riziko…

Cestující má nárok na kompenzaci i za zpoždění letu, který zajistil mimo území EU dopravce ze třetího státu

K možnosti získat kompenzaci za významně zpožděný let, který neprovozoval letecký dopravce se sídlem v EU, se vyjádřil Soudní dvůr Evropské unie v polovině července 2019. Pokud v rámci jediné rezervace učiněné u dopravce se sídlem v EU letí…

Vrácení DPH i z neuhrazených pohledávek za neplátci?

V reakci na starší rozsudek Soudního dvora Evropské unie (SDEU) ve věci Enzo Di Maura (C-246/16) rozšířila od 1. dubna 2019 novela zákona o DPH okruh případů nedobytných pohledávek, u nichž lze opravit původně odvedenou DPH. SDEU v nedávném rozsudku…

Skutečně píchačky? Jak dopadá na české zaměstnavatele rozhodnutí SDEU o evidenci pracovní doby

V polovině května vydal Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozsudek, podle kterého musí členské státy uložit zaměstnavatelům povinnost zavést objektivní, spolehlivý a přístupný systém pro měření délky denní pracovní doby u každého pracovníka.…

SDEU: Tankovací karty slouží jako nástroj k financování

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval ve věci Vega International (C-235/18), jak zdaňovat nákup pohonných hmot dodaných dceřiným společnostem. S ohledem na povahu poskytované služby prostřednictvím tankovacích karet dospěl k závěru, že tato služba se…

Kde odvádět DPH při pořádání odborných a vzdělávacích seminářů? SDEU rozhodl ve švédském případu

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie zamíchal kartami v určení místa zdanění při pořádání odborných a vzdělávacích seminářů. Je pro zdanění specifických kurzů a odborných výcviků určující místo jejich konání?