Zpět na výpis

Stručné aktuality, leden 2024

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA
 

 • Novela zákona o investičních pobídkách vyšla 29. prosince 2023 ve Sbírce zákonů, nabyde tak účinnosti 13. ledna 2024. Největší změna se týká schvalování žádostí o investiční pobídky, které se opět vrátí do gesce ministerstva průmyslu a obchodu. V kompetenci vlády i nadále zůstane schvalování tzv. strategických investičních akcí. Podrobnosti o novele a dalších legislativních novinkách v oblasti investičních pobídek naleznete zde.
 • Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří, nabyl účinnosti ve většině ustanovení 1. ledna 2024. Součástí je novela zákona o daních z příjmů, která obsahuje sjednocení daňové podpory spoření na stáří (včetně nově zavedeného dlouhodobého investičního produktu), novou úpravu zdanění zaměstnaneckých akcií a zjednodušení prokazování odpočtu na výzkum a vývoj. Podrobnosti najdete v tomto vydánízdezde a zde.
 • Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky provádějící zákon o účetnictví v souvislosti s vedením účetnictví v jiné než české měně, dorovnávací daní a vymezením čistého obratu, byla 29. prosince vyhlášena ve Sbírce zákonů. Více informací naleznete zde a zde.
 • Zákon o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny vyšel ve Sbírce zákonů 29. prosince 2023. O novinkách v této oblasti podrobněji informujeme v tomto vydání
 • Novela zákona o dani z přidané hodnoty vyhlášená ve Sbírce zákonů 29. prosince 2023 s účinností od 1. ledna 2024 zavádí oznamovací povinnost poskytovatelů platebních služeb. 
 • Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024 a vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024 byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů 29. prosince 2023. 
 • Novela energetického zákona obsahující nová pravidla pro komunitní energetiku byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 31. prosince 2023. Obsahuje i dílčí novelu zákona o DPH upravující poskytnutí některých souvisejících zdanitelných plnění s účinností od 1. ledna 2024. 
 • Bankovní rada ČNB dne 21. prosince 2023 snížila úrokové sazby o 0,25 p.b. Úroky z prodlení činí 15 % (repo sazba zvýšená o 8 p.b.) u prodlení vzniklého od 1. července 2022 do 31. prosince 2023. U prodlení vzniklého od 1. ledna 2024 je rozhodující reposazba 6,75 % a u tohoto prodlení budou úroky z prodlení činit 14,75 %.
 • V prosinci a lednu vydalo ministerstvo financí několik čísel Finančního zpravodaje s tímto obsahem:
  • Pokyn č. G F Ř - D - 63 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2023 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. prosince 2023Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
  • Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
  • Termíny daňových povinností (daňový kalendář) v roce 2024
  • Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., 501/2002 Sb., 502/2002 Sb. a 504/2002 Sb. od 1. ledna 2024
  • Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu
  • Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
  • Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2024 včetně příloh
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu vypořádalo připomínky k novele energetického zákona LEX OZE III a předložilo ji ke schválení Legislativní radě vlády. Tato novela se zaměřuje na modernizaci elektroenergetiky a zahrnuje zásadní změny pro ukládání elektřiny, její agregaci a flexibilitu. Novela zároveň lépe ochrání zákazníky.
 • Od 1. ledna 2024 je zrušen institut plátcových pokladen. Práva a povinnosti, které dosud plnily plátcovy pokladny, tak přechází na jejich zřizovatele. Ti budou plnit povinnosti za zdaňovací období 2024 vlastním jménem a s uvedením vlastního DIČ. Opatření zefektivní kontrolu plnění daňových povinností a sníží nadbytečnou administrativní zátěž jak u plátce daně, tak u finančních úřadů.
 • Ve Sbírce zákonů byla publikována novela oceňovací vyhlášky a ministerstvo financí zveřejnilo cenovou mapu pozemků s účinností od 1. ledna 2024.

 

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ
 

 • Evropská komise oznámila, že pět států (Slovensko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta) se rozhodlo odložit účinnost směrnice EU o minimální úrovní zdanění z důvodu, že v těchto s tátech nepůsobí více než dvanáct nejvyšších mateřských subjektů skupin, které spadají do působnosti této směrnice.  
 • Inkluzivní rámec OECD předpokládá dokončení mnohostranné dohody ohledně Pilíře 1 (realokace zdaňovacích práv do zemí prodeje) v březnu 2024 a její podepsání členskými státy do konce června 2024.