Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky – leden 2023
(07:47)

Soud nám dal za pravdu: dluhopisy emitované prostřednictvím komisionářské smlouvy…

Soud dal za pravdu našemu daňově-litigačnímu týmu ve sporu, který se týkal aplikace pravidel nízké kapitalizace. Při použití testu je třeba mít na zřeteli ekonomickou podstatu úvěrového vztahu – emise dluhopisů nespojeným investorům na základě…

SDEU k určení místa plnění u služby poskytnuté v rámci řetězového podvodu na DPH

Místem plnění při poskytnutí emisních povolenek je podle základního pravidla místo příjemce služby. Účast na daňovém podvodu toto určení nijak neovlivní. Rozhodl tak SDEU v případě C-641/21 Climate Corporation Emissions Trading GmbH.

Zastřený právní úkon při výplatě dividend skutečnému vlastníkovi příjmu

Nejvyšší správní soud (NSS) se ve svém nedávném rozsudku zabýval situací výplaty podílu na zisku kyperské společnosti. Po posouzení celého kontextu předcházejících transakcí NSS konstatoval, že došlo k zastření skutečného stavu, a ztotožnil se se…

DMA: postrach online platforem a naděje pro jejich uživatele

Online svět projde brzy razantní proměnou. Od 1. listopadu 2022 začalo platit nařízení o digitálních trzích, které se dotkne hlavně velkých společností, podnikajících v digitálním světě – např. Apple, Google nebo Microsoft.

Nová pravidla pro státní podporu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Evropská komise v říjnu přijala revidovaná pravidla státní podpory pro výzkum, vývoj a inovace. Nahrazují doposud platný rámec z roku 2014. Měla by zjednodušit poskytování státní podpory za účelem posílení investic v oblasti vědy, výzkumu a inovací …

SDEU se vyjádřil ke zveřejňování informací o skutečných majitelích

Základem právní úpravy skutečných majitelů a jejich evidence je v členských státech Evropské unie tzv. směrnice AML. Podle ní mají být mimo jiné informace o skutečných majitelích na území členských států dostupné jakékoliv osobě z široké veřejnosti…

Novela přináší větší ochranu zemědělců a výrobců potravin

Důležitá novela zákona o významné tržní síle úspěšně prošla legislativním procesem a nabude účinnosti 1. ledna 2023. Kromě toho, že zavádí široký seznam zakázaných obchodních praktik, se nově bude vztahovat na mnohem více subjektů než doposud.…

Jak stanovit minimální podíl nízkoemisních vozidel při veřejných zakázkách?

Nový zákon o podpoře nízkoemisních vozidel, který se zpožděním transponuje do českého práva směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 o čistých vozidlech, stanovuje požadavek na dosažení minimálních podílů tzv. čistých vozidel a vozidel s…

Jak se bránit v daňovém řízení, když správce daně dělá mrtvého brouka?

Správce daně by měl v souladu se zásadou rychlosti řízení a procesní ekonomie postupovat bez zbytečných průtahů. Nicméně, ne vždy se tak děje. Proto se v dalším článku z rubriky Tipy a triky zaměřujeme na otázku, jak se proti nečinnosti správce daně…

Peněžní příspěvek zaměstnanci na dovolenou je zdanitelný příjem

V nedávném rozhodnutí Nejvyšší správní soud potvrdil výklad státních orgánů ohledně toho, co lze považovat za nepeněžní plnění plynoucí zaměstnanci od zaměstnavatele. Rozsudek má dopad na osvobození plnění od daně z příjmů a od odvodů sociálního…

NSS k uplatnění daňové ztráty vzniklé úpravou převodních cen v zahraničí

Převodní ceny jsou předmětem řady sporů se správcem daně nejen v ČR, ale i v zahraničí. Často se táhnou řadu let. V případě doměrku v zahraničí u jedné společnosti ve skupině je otázkou, jak a zda vůbec lze u druhé společnosti zapojené v této…

SDEU k poskytnutí poukázek zaměstnancům zdarma

Poskytnutí poukázek zaměstnancům bez úplaty nemusí vždy znamenat povinnost odvádět z daných plnění DPH na výstupu. SDEU (C-607/20) upozornil na možnost zaměstnavatele poskytnout je v rámci své ekonomické činnosti, což v konečném důsledku vede k…