Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky – srpen 2022
(7:05)

GFŘ vydalo nové informace k oznamovací povinnosti podle DAC 6

Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo nový seznam otázek a odpovědí k oznamovací povinnosti týkající se přeshraničních uspořádání (oznámení podle DAC 6), který doplňuje dokument z prosince 2020 a vnáší nové světlo do problematiky…

Stručné aktuality, srpen 2022

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

Co přinese směrnice pro větší transparentnost a rovnost odměňování?

Evropská komise přichází s návrhem nových práv a povinností pro pracovníky a zaměstnavatele ve veřejném i soukromém sektoru s cílem posílit uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci. Na členských státech bude, aby…

DPH při nesprávném určení intrakomunitárního dodání v řetězových obchodech

SDEU se v polském případu C-696/20 B. vyjádřil k otázce, zda je možné po plátci DPH, který se účastní řetězového obchodu, požadovat zaplacení DPH z dodání i pořízení zboží. Připomněl, že smyslem článku 41 směrnice o DPH je zaručit zdanění pořízení…

Daňové priority českého předsednictví Radě EU

V době českého předsednictví se Rada EU bude muset zabývat celou řadou daňových předpisů, které se nacházejí v různých fázích přípravy nebo schvalovacího procesu.

Stručné aktuality, červenec 2022

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

Podniky mohou získat dotace na podporu digitalizace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 9. června 2022 první výzvy na podporu digitalizace podniků z prostředků Národního plánu obnovy. Podpora je určena pro podniky na českých a zahraničních trzích, a to ve formě dotací na nákup a zavádění…

Ručí člen statutárního orgánu za nezaplacené DPH?

Generální advokátka Juliane Kokott se v nedávné době zabývala otázkou, zda obecné solidární ručení statutárního orgánu spadá do působnosti směrnice o DPH (kvůli neschopnosti společnosti uhradit svůj dluh na DPH). Vyjádřila se také k tomu, jestli…

Může se jednat o švarcsystém, když je smlouva o dílo uzavřena mezi právnickými…

Nejvyšší správní soud nedávno vydal další rozsudek týkající se švarcsystému i zastřeného zprostředkování zaměstnání. Pro posouzení, zda se jedná o vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, je podle něj rozhodující hlavně to, jak…

Úrok z prodlení: jak vzniká a jak ho snížit

Na konci června Česká národní banka znovu zvedla repo sazbu, tentokrát na 7 % p. a. To významně ovlivňuje i výši úroků podle daňového řádu. Úrok z prodlení se od 1. července 2022 počítá sazbou 15 % ročně. Rostou tak náklady související s opožděnou…

SDEU k limitům zpracování osobních údajů cestujících v letecké dopravě

Začátek prázdnin přináší rozhodnutí Soudního dvora EU týkající letecké dopravy, osobních údajů cestujících a prevence terorismu. SDEU řešil primárně platnost směrnice o jmenné evidenci cestujících (PNR) a soulad zpracování osobních údajů cestujících…

Novela Lex Ukrajina zpřísňuje podmínky dočasné ochrany

Již s přijetím původního znění Lex Ukrajina bylo zřejmé, že bude brzy nutná novelizace. Ta byla publikována tři měsíce po účinnosti původního zákona. Změny se dotknou zejména pravidel pro poskytování humanitární dávky, řízení o udělování dočasné…